Cena Víta Brandy

Podmínky soutěžní přehlídky Cena Víta Brandy

 

1. POŘADATEL, PŘEDMĚT A CÍL SOUTĚŽE

a) Soutěž se koná pod hlavičkou Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
b) Do soutěže lze přihlásit dopravní a inženýrské stavby, resp. opatření pro dopravní i volnočasové účely, a dále pak veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi), kterými jsou též řešeny udržitelné druhy dopravy, zejména pěší a cyklistická doprava. Důležitým kritériem hodnocení realizované stavby (nebo souboru staveb) bude vyváženost mezi kvalitně a koncepčně zrealizovaným záměrem, který ponese prvky krajinného či městského kontextu, kvalitního architektonického řešení, a přitom bude uživatelsky (funkčně) komfortní a zároveň bezpečný pro všechny uživatele. 
c) Organizátorem soutěže je Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Chomoutov 388, 783 35 Olomouc – Chomoutov, IČ: 01911996, DIČ: CZ01911996
d) Ocenění může náležet autorovi či autorskému týmu, produkčnímu týmu, vedoucímu manažerovi, městu, obci, svazku obcí
e) Kategorie CVB:
 1. Hlavní cena za dopravní stavbu nebo opatření
 2. Osobnost (za přínos v oblasti dopravy ve veřejném prostoru)
 3. Zvláštní cena partnera CVB za opatření pro chodce
 4. Zvláštní cena partnera CVB za opatření pro cyklisty
 5. Cena veřejnosti

 

2. PREAMBULE

a) Soutěží chtějí pořadatelé jednak seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství v ohledu k udržitelné dopravě, ale také napomoci výměně zkušeností, praktických a funkčních příkladů. Současně tak vzniká i databáze zajímavých a inspirativních řešení.
b) Soutěž je určena pro stavby a opatření realizované na území ČR a SR bez ohledu na místo registrace realizátorských či autorských subjektů.
c) Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech kategorií dopravních staveb a veřejného prostranství, která byla uvedena do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2014 do 4. 2. 2022.

 

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

a) Soutěž, resp. možnost podání přihlášky, bude probíhat na internetových stránkách citychangers.eu v době od 1. 11. 2021 do 4. 2. 2022 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).
b) Termín uzávěrky přihlášek do soutěže a dodání kompletních příloh je 4. 2. 2022 do 23:59 hod.

 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI, PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

a) Soutěže se mohou zúčastnit jednotliví autoři či týmy – architekti, urbanisté, dopravní specialisté, dále i města, regiony, kraje a další organizace či spolky v Česku nebo Slovensku. Zástupce veřejnosti může taktéž podat přihlášku do soutěže, se souhlasem autora.
b) Každý účastník se může zúčastnit soutěže opakovaně, tj. může přihlásit více soutěžních staveb či opatření.
c) K tomu, aby se soutěžící platně zúčastnil této soutěže, je třeba:

 1. Řádně vyplnit dotazník na internetové adrese: http://bit.ly/prihlaska_vitbranda, čímž dojde současně i k registraci.
 2. Splnit (doložit) potřebné náležitosti uvedené dále v těchto podmínkách soutěže Ceny Víta Brandy za realizaci:

  1. Stručná anotace – charakteristika a popis stavby či opatření
  2. Údaje o předkladateli - subjekt, kontakt, telefon, e-mail, IČ
  3. Údaje o soutěžním řešení:
   • název,
   • lokalizace
   • autorský tým (jména autorů, kontaktní adresa, telefon, e-mail na jejich zástupce).
   • jak byl vybrán zpracovatel projektu (oslovení, veřejná soutěž, …. jinak)
  4. Údaje o realizaci:
   • dodavatel
   • termín realizace (kolaudace nebo uvedení do provozu)
   • funkční určení stavby,
  5. Údaje o investorovi stavebního díla (zejména):
   • název, sídlo, adresa, kontaktní osoba (telefon, e-mail),
   • způsob financování
  6. Stručný popis stavu před a po realizaci, bodový výčet přínosů realizace
   • Urbanisticko-architektonický kontext (krajinný a městský kontext)
   • Architektonické řešení
   • Uživatelská kvalita (funkční řešení, komfort užití, bezpečnost)
   • Stavebně-technické řešení (použité řešení, originalita)
   • Udržitelnost stavby (náklady spojené s provozem, údržba)
  7. Grafické přílohy, fotodokumentace
   • požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat situaci, rozhodující půdorysy, popřípadě i dokumentaci významných konstrukčních řešení, stavebních detailů, či další dokumentaci nezbytnou pro správné hodnocení stavby.
   • dále cca 5 ks fotografií, nejlépe celek i detail v rozlišení pro tiskové účely 300 dpi, formát *.jpg / *.pdf).
   • dokumentace zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity.
  8. Souhlas s používáním soutěžních podkladů: Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů a zveřejněním na citychangers.eu/ pro účely výstavy, v mediích a v dalších prezentacích a že podáním přihlášky neporušuje autorská a jiná práva třetích osob.


3. Pokud byla stavba pořízena z veřejných prostředků, je třeba doložit prohlášením, že byla provedena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění.

 

5. POROTA, UDĚLENÍ CENY

a) Návrhy staveb a opatření, resp. osobnosti posuzuje nezávislá porota, jmenovaná na návrh vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.
b) Vítězné stavby a opatření, resp. oceněná osobnost bude nositelem čestného ocenění „Vítěz Ceny Víta Brandy 2022“ v odpovídající kategorii, s účastí v projektu je spojena také publicita a zviditelnění nejlepších příkladů v médiích.

 

6. HODNOCENÍ

 1. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií bez určení pořadí významnosti:
  • Urbanisticko-architektonický kontext
  • Řešení dopravních a provozních vztahů - uživatelská kvalita (funkční řešení, komfort užití, bezpečnost)
  • Stavebně-technické řešení (konstrukční řešení a doprovodné úpravy a vybavení)
  • Kvalita realizace a udržitelnost stavby (provoz, údržba)
  • Investiční náklady (v poměru cena / kvalita)
  • Inovativnost
 2. Hodnocení přihlášených soutěžních staveb a opatření porotou bude zveřejněno na internetových stránkách http://www.cenavitabrandy.cz. U všech přihlášených stavebních děl bude uveden název stavby, její autor, projektant, zhotovitel a investor; dále 3 prezentační fotografie a stručná anotace stavby.
 3. Porota provede hodnocení soutěžních řešení a jejich posouzení pro nominaci na titul CENA VÍTA BRANDY ZA DOPRAVNÍ STAVBU NEBO OPATŘENÍ 2022. Nominace budou poskytnuty v předstihu médiím a budou zveřejněny na internetových stránkách citychangers.eucenavitabrandy.cz vč. nominačního hodnocení poroty.
 4. Titul CENA VÍTA BRANDY ZA DOPRAVNÍ STAVBU NEBO OPATŘENÍ 2022 může obdržet na základě písemného zdůvodnění poroty pouze jedna stavba z nominovaných. Porota má právo titul CENA VÍTA BRANDY ZA DOPRAVNÍ STAVBU NEBO OPATŘENÍ 2022 neudělit.
 5. Vyhlášení výsledků soutěže v kategorii CENA VÍTA BRANDY ZA DOPRAVNÍ STAVBU NEBO OPATŘENÍ 2022 se uskuteční do 30. 6. 2022.
 6. Výsledky soutěže budou po vyhlášení zveřejněny v médiích, na internetových stránkách cenavitabrandy.czwww.citychangers.eu, na sociálních sítích a prostřednictvím tiskové zprávy Partnerství pro městskou mobilitu. Dále může být součástí panelové výstavy umístěné ve veřejně frekventovaných prostorách.

 

7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

a) Do soutěže nebudou zařazeny texty nebo fotografie, které jsou v rozporu s podmínkami pro uveřejnění a současně odporující zákonům České republiky. Z uveřejnění jsou vyloučeny také komerční sdělení a inzerce.

 

b) Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem zadavatele vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání a soudního přezkumu.

 

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Nominace na titul CENA VÍTA BRANDY ZA DOPRAVNÍ STAVBU NEBO OPATŘENÍ 2022 je spojena s právem používat ji pro referenční, reklamní a propagační účely přihlašovatele.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla stejně tak, jako nahradit výhry výhrami jiného typu a odpovídající hodnoty a dále měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím vydány v souladu s těmito pravidly.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže.
 4. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
 5. Případné výhry v soutěži nelze zaměnit za platbu v hotovosti.
 6. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedeny v těchto pravidlech.
 7. Vstupem do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla.

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Účastí v soutěži registrací na internetových stránkách http://bit.ly/prihlaska_vitbranda vyjadřuje soutěžící v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi jakožto zpracovateli, který bude osobní údaje zpracovávat. Pořadatel soutěže tímto informuje účastníky soutěže, že poskytnuté osobní údaje použije pouze za účelem vyhodnocení soutěže a rozeslání výher. Správcem dat je STUDIO VIRTUALIS s.r.o., Olomouc, Chomoutov, Lužní 380/42, IČO: 26873737. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména subjekty pověřenými zajištěním této soutěže a provozem a správou citychangers.eu.
  2. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán, a to písemným sděleným odeslaným na adresu organizátora a dále má soutěžící práva dle § 11, §21 zákona č.101/2000 Sb., zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit blokováním nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.
  3. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užívat v souladu s platným zněním občanského zákoníku, bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích, propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.
  4. Odesláním, textu a fotografie soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografie/textu nebo je vlastníkem autorských práv a je oprávněn tyto fotografie/texty uveřejnit na internetu a takto je i šířit. Soutěžící (tedy vlastník autorských práv) dále odesláním fotografie potvrzuje, že v případě zaslání fotografie zachycující osobu obdržel souhlas subjektu fotografie s pořízením jejího záznamu a umístěním fotografie/videa na webových stránkách cenavitabrandy.czdobramesta.cz, citychangers.eu, akademiemobility.cz a sociálních sítích.
  5. Pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže dispozici na webových stránkách http://www.cenavitabrandy.cz.

 

Aktualizace 5. 1. 2022